پرش لینک ها
مشاهده
بکشید

انگیزه

برچسب ها

هلن کلر: فروشنده و فروشنده

شما می خواهید موفق شوید ، خود را با افراد مناسب احاطه کنید که در تمام راه از شما حمایت و تشویق می کنند. با افرادی باشید که نهایت اعتماد و صبر را دارند. تا
mradmin

mradmin